+86-760-87808162sales@gatesea.com

O nas

Gwarancja

Sunwebcam gwarantuje, że system kamer będzie wolny od usterek i wad zarówno materiałów, jak i wykonania przez dwanaście (12) miesięcy od daty zakupu ("Okres gwarancji"). Sunwebcam naprawi lub wymieni, według własnego uznania, system kamer, jeśli nie będzie działał prawidłowo w Okresie gwarancji, z zastrzeżeniem warunków i / lub ograniczeń określonych w niniejszym dokumencie. Taka naprawa lub wymiana jest jedynym środkiem naprawczym w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji.

Usunięcie blokady zabezpieczającej z tylnego zatrzasku urządzenia spowoduje automatyczne anulowanie gwarancji, chyba że SUNWEBCAM zażąda, aby użytkownik końcowy usunął ją w celu rozwiązania problemu.

GWARANCJE SUNWEBCAM

Panel słoneczny - 2-letnia ograniczona gwarancja na budowę

Bateria - 2-letnia ograniczona gwarancja

Aparat fotograficzny - 2-letnia ograniczona gwarancja

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje:

(1) jakakolwiek usterka lub uszkodzenie Systemu kamery, które powstaje w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z Systemem kamery;

(2) wszelkie wady lub uszkodzenia Systemu Kamery powstałe w wyniku naprawy, modyfikacji lub innej podobnej czynności po zakupie Systemu Camera;

(3) wszelkie wady lub uszkodzenia Systemu Kamery powstałe w wyniku transportu, upuszczenia, wstrząsu lub innej podobnej czynności po zakupie Systemu Camera;

(4) jakakolwiek usterka lub uszkodzenie Systemu kamery powstałe w wyniku nieostrożnego lub niewłaściwego przechowywania lub nieprawidłowego użytkowania lub konserwacji Systemu Kamery;

(5) jakakolwiek usterka lub uszkodzenie Systemu Kamer, występujące z powodu obecności ciał obcych, takich jak kurz, brud, piasek, woda lub ciecze dostające się do wnętrza systemu kamer.

Warunki zakupu

Dokonując zakupu Systemu Kamer Sunwebcam Użytkownik końcowy lub Klient zgadza się na wszystkie warunki znajdujące się w tym "Regulaminie zakupów".

Niniejsze warunki nie mogą być zmieniane, uzupełniane ani zmieniane za pomocą jakiegokolwiek innego dokumentu (innych dokumentów). Wszelkie takie próby będą nieważne, o ile nie uzgodniono inaczej w pisemnej umowie podpisanej przez Użytkownika końcowego i Gatesea Technology Limited

Jeśli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne przez jakiekolwiek prawo, zasadę, porządek lub regulację jakiegokolwiek rządu lub przez ostateczne ustalenie któregokolwiek stanu lub sądu federalnego, taka nieważność nie będzie miała wpływu na wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia tych warunki.

Rozliczenia / płatności

Sunwebcam akceptuje przelewy bankowe, Paypal i Western Union.

Przechowywanie obrazów

Wszystkie obrazy będą przechowywane w bazie danych Sunwebcam przez okres jednego roku (365 dni) od daty zakończenia miesięcznej usługi na kamerę. Wszystkie obrazy zostaną usunięte z bazy danych trzydzieści (30) dni po niemożności obciążenia karty kredytowej w pliku.

Bezpieczeństwo obrazów

Wszystkie obrazy przechowywane w bezpiecznej bazie danych Sunwebcam są dostępne tylko dla użytkownika końcowego i są chronione przez nazwę użytkownika i hasło.

Usługa bezprzewodowa

Sunwebcam wykorzystuje różne mapy zasięgu w oparciu o skomputeryzowane, matematyczne prognozy oczekiwanego zasięgu. Natychmiastowe nisko położone obszary mają tendencję do nieregularnego zasięgu ze względu na ukształtowanie terenu. Rzeczywisty obszar pokrycia może różnić się od pokazanego na mapach pokrycia, a zasięg może zależeć od pogody, liści, budynków i innych czynników. Sunwebcam nie gwarantuje zasięgu, a zasięg może ulec zmianie. W budynkach na pokrycia niekorzystnie wpłynie grubość ściany / materiał i umiejscowienie w budynku (np. Piwnice i lokalizacje podtradne).

Instalacja i wsparcie

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za zainstalowanie systemu kamer Sunwebcam w odpowiednim miejscu do działania. Obowiązkiem użytkownika końcowego jest zainstalowanie i przetestowanie systemu kamer Sunwebcam zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganiami. Instrukcje instalacji można znaleźć na stronie Sunwebcam Youtube na poszczególnych stronach produktów w dziale "Instalacja".

Obowiązujące prawo

O ile nie określono inaczej, miejsce i wybór prawa dla niniejszych Warunków podlegają prawu głównemu miejscu prowadzenia działalności Gatesea Technology Limited.

Cała własność intelektualna i inne materiały będące własnością Sunwebcam, w tym między innymi znaki towarowe, patenty, patenty będące w toku, oprogramowanie wbudowane, oprogramowanie serwerowe i sprzęt, pozostają wyłączną własnością firmy Gatesea Technology Limited

Gwarancja

Firma Gatesea Technology Limited gwarantuje, że system kamer będzie wolny od usterek i wad zarówno materiałów, jak i wykonania przez dwanaście (12) miesięcy od daty zakupu ("Okres gwarancji"). Sunwebcam naprawi lub wymieni, według własnego uznania, system kamer, jeśli nie będzie działał prawidłowo w Okresie gwarancji, z zastrzeżeniem warunków i / lub ograniczeń określonych w niniejszym dokumencie. Taka naprawa lub wymiana jest jedynym środkiem naprawczym w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji.

Usunięcie blokady zabezpieczającej z tylnego zatrzasku urządzenia spowoduje automatyczne utratę gwarancji, chyba że Sunwebcam zażąda usunięcia go przez użytkownika końcowego w celu rozwiązania problemu.

Jeśli coś pójdzie nie tak z systemem kamer, wyślij go pocztą płatną z krótkim pisemnym opisem problemu, aby:
Gatesea Technology Limited

Budynek 9, Electronic Park, South Fushan Road, Zhongshan City, Guangdong, Chiny

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje:

· Jakiekolwiek usterki lub uszkodzenia Systemu Kamery powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z Systemem kamery;

· Jakiejkolwiek usterki lub uszkodzenia Systemu Kamery, które powstały w wyniku naprawy, modyfikacji lub innej podobnej czynności po zakupie Systemu Camera;

· Jakiekolwiek wady lub uszkodzenia Systemu Kamery powstałe w wyniku transportu, upuszczenia, wstrząsu lub innej podobnej czynności po zakupie Systemu Camera;

· Jakiekolwiek wady lub uszkodzenia Systemu Kamery powstałe w wyniku nieostrożnego lub niewłaściwego przechowywania lub nieprawidłowego użytkowania lub konserwacji Systemu Kamery; i

· Jakakolwiek usterka lub uszkodzenie Systemu Kamer, występujące z powodu obecności ciał obcych, takich jak kurz, brud, piasek, woda lub ciecze dostające się do wnętrza systemu kamer.

Przy braku obciążenia Sunwebcam sprawdzi system kamer i skontaktuje się z Tobą w ciągu 72 godzin, aby uzyskać wyniki naszej kontroli. Jeżeli System Camera zostanie uszkodzony w sposób, który nie obejmuje gwarancji (tj. Uszkodzenie powstało w wyniku niewłaściwego użycia Systemu Kamery), Sunwebcam ustali koszt naprawy Systemu Kamery i przekaże tę kwotę do Użytkownik końcowy. Na żądanie Użytkownika końcowego, Sunwebcam naprawi uszkodzone elementy Systemu Kamery, które można naprawić, zgodnie z decyzją Sunwebcam, pod warunkiem, że Sunwebcam obciąży Użytkownika końcowego 75 USD / godzinę plus koszt materiału. Po otrzymaniu płatności za naprawy, jeśli takie będą, System kamer zostanie odesłany do Użytkownika końcowego na koszt Sunwebcam.

Ograniczona odpowiedzialność

Użytkownik końcowy zgadza się, że wykorzystanie lub założenie Systemu Kamery jest na wyłączne ryzyko użytkownika końcowego. W żadnym wypadku, w tym zaniedbania, spółka Gatesea Technology Limited, jej pracownicy, agenci lub inne osoby zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dystrybucję systemu kamer nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wynikowe szkody wynikłe z użycia lub niemożność korzystania z systemu kamer; lub które wynikają z pomyłek, zaniechań, przerw, usunięcia plików, błędów, usterek, opóźnień w działaniu lub transmisji, lub jakiejkolwiek usterki w działaniu, niezależnie od tego, czy jest to działanie Boże lub Natury, awaria komunikacji, kradzież, zniszczenie lub nieautoryzowany dostęp do zapisów, programów lub usług. Niezależnie od powyższego, wyłączne zadośćuczynienie przez Użytkownika końcowego za wszystkie szkody, straty i przyczyny działań w zgodzie z umową, czynem niedozwolonym, w tym zaniedbaniu lub w inny sposób, nie może przekroczyć łącznej kwoty dolara zapłaconej przez Użytkownika końcowego za System kamer.

Ani firma Gatesea Technology Limited, jej pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, zewnętrzni dostawcy informacji, sprzedawcy, licencjobiorcy itp. Nie gwarantują, że usługa Camera System nie zostanie przerwana ani bezbłędna; ani nie udzielają żadnej gwarancji co do wyników, które można uzyskać z używania Systemu Kamery.

Legalny cel

Użytkownik końcowy może używać Sunwebcam wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Używanie jakichkolwiek materiałów naruszających jakiekolwiek federalne, stanowe lub lokalne prawo jest zabronione. Obejmuje to, między innymi, materiał chroniony prawami autorskimi, materiał prawnie uznany za zagrażający lub nieprzyzwoity, pornograficzny, wulgarny lub materiał chroniony tajemnicą handlową.

Odszkodowanie

Użytkownik końcowy zgadza się zabezpieczyć Gatesea Technology Limited przed odpowiedzialnością za każde użycie Systemu kamer. Użytkownik Końcowy zobowiązuje się również chronić, zabezpieczać, chronić i chronić firmę Gatesea Technology Limited przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, stratami, kosztami i roszczeniami, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi, dochodzonymi wobec Gatesea Technology Limited, jej agentów, klientów, pracowników, oficerów i pracowników, które mogą powstać lub wynikać z jakiejkolwiek usługi świadczonej lub wykonywanej lub uzgodnionej do wykonania lub z dowolnego Systemu kamer sprzedanego przez Klienta, jego przedstawicieli, pracowników lub cesjonariuszy.

Użytkownik Końcowy zobowiązuje się również bronić, zabezpieczać i chronić firmę Gatesea Technology Limited przed wszelkimi szkodami wynikającymi z (i) wszelkich obrażeń osób lub mienia spowodowanych przez systemy kamer sprzedawane lub w inny sposób dystrybuowane przez użytkownika końcowego w związku z korzystaniem z systemu; ; (ii) wszelkie materiały dostarczone przez Klienta naruszające lub rzekomo naruszające prawa własności stron trzecich; (iii) naruszenie praw autorskich i (iv) wadliwy system kamer sprzedany przez klienta w związku z korzystaniem z systemu kamer.

1.png